Tổ Chức

Ảnh cá nhân Thông tin chi tiết
Họ và tên : Doanh Thị Hạnh
Chức vụ : Trưởng phòng
Phòng ban :
Điện thoại : 0281.3874.112
Di động :0972.489.928
Fax :
Email :doanhhanhns@gmail.com
Họ và tên : Đồng Phúc Phú
Chức vụ : Phó Trưởng phòng
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động : 0985.975.975
Fax :
Email :dongphucphu.pgdnganson@backan,edu.vn
Họ và tên : Nông Thị Viết
Chức vụ : Chuyên viên phụ trách TCCB
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động : 0915.203.154
Fax :
Email :
Họ và tên : Triệu Xuân Nguyên
Chức vụ : Chuyên viên phụ trách bậc THCS
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động :0985.110.787
Fax :
Email :trieuxuannguyen.pgdnganson@backan.edu.vn
Họ và tên : Linh Quang Trình
Chức vụ : CB chuyên môn bậc THCS
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động :0962.221.109
Fax :
Email : linhquangtrinh.pgdnganson@backan.edu.vn
Họ và tên : Hoàng Thị Chuyên
Chức vụ : Chuyên viên phụ trách bậc Tiểu học
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động : 0985.192.048
Fax :
Email :hoangthichuyen.pgdnganson@backan.edu.vn
Họ và tên : Doanh Hồng Na
Chức vụ : Chuyên viên phụ trách bậc Tiểu học
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động :01686.687.165
Fax :
Email :doanhhongna.pgdnganson@backan.edu.vn
Họ và tên : Hoàng Thị Mai
Chức vụ : Chuyên viên phụ trách bậc Mầm non
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động :0987.609.801
Fax :
Email :hoangthimai.pgdnganson@backan.edu.vn
Họ và tên : Trần Thị Huế
Chức vụ : Chuyên viên phụ trách bậc Mầm non
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động :0944,187.928
Fax :
Email :tranthihue.pgdnganson@backan.edu.vn
Họ và tên : Trần Văn Tuân
Chức vụ : CBCM
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động :0973.316.146
Fax :
Email :tranvantuan.pgdnganson@backan.edu.vn
Họ và tên : Nông Thị Liên
Chức vụ : Chuyên viên phụ trách thống kê kế hoạch
Phòng ban :
Điện thoại : 
Di động : 0987.487.569
Fax :
Email :nongthilien.pgdnganson@backan.edu.vn
Họ và tên : Trương Hoàng Khánh Ly
Chức vụ : Cán bộ phụ trách PBGDPL, TĐKT, Tuyển sinh
Phòng ban :
Điện thoại : 0281.3874.245
Di động : 0973.698.545
Fax :
Email :khanhly.pgdnganson@backan.edu.vn
Họ và tên : Nông Đức Việt
Chức vụ : Kế toán
Phòng ban :
Điện thoại :0281.3874.915
Di động :
Fax :
Email :nongducviet.pgdnganson@backan.edu.vn
Họ và tên : Tô Thị Hải
Chức vụ : Kế toán
Phòng ban :
Điện thoại :0281.3874.915
Di động :
Fax :
Email :tothihai.pgdnganson@backan.edu.vn
Họ và tên : Đỗ Thị Loan
Chức vụ : Văn thư lưu trữ
Phòng ban :
Điện thoại : 0281.3874.113
Di động :0978.701.248
Fax :
Email :dothiloan.pgdnganson@backan.edu.vn
Họ và tên : Đinh Quang Hoàng
Chức vụ : Phụ trách phong trào,an ninh trường học
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động :0976.431.671
Fax :
Email :dinhquanghoang.pgdnganson@backan.edu.vn